Hemtjänst - Bäst information om Hemtjänst

Hemtjänst och Hemtjänstlagen

Hemvård och hemtjänst styrs av olika lagar.

En kommuns ansvar beträffande hemtjänst regleras i ett par olika lagar vilka kommunerna måste tillfredsställa samtliga. Dessa lagar gällande hemtjänst är:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HsL
  • Lagen om valfrihetssystem, LOV

Det är socialtjänsten i kommunen beslutar om hur mycket hemtjänst varje vårdtagare skall ges och därefter ska en arbetsplan för vårdtagaren tas fram. Konsumentköplagen gäller inte vid hemtjänst.Tvister om utförd eller tilldelad hemtjänst

Det kan vara svårt för hemtjänsten i en kommun att inom givna ekonomiska ramar klara av att fullfölja alla lagar beträffande hemtjänsten.

Alla arbetstagare har rätt enligt Arbetsmiljölagen att arbeta i en bra och rökfri arbetsmiljö men i Socialtjänstlagen fastslås det att hemtjänstpersonal inte kan vägra att arbeta i rökiga hem.

En konsekvens av detta är att personer behov av hemtjänst vilka röker ofta får hemtjänstpersonal som röker eller hemtjänstpersonal som gärna snabbt kommer iväg från vårdtagaren.

Positiv särbehandling

Som i alla yrken där personlig kontakt finns så förekommer även en positiv särbehandling inom hemtjänsten. Detta innebär att de vårdtagare som är glad och positiva ofta blir populära av hemtjänsten vilket gör att de får lite mer och extra hemtjänst utförd i förhållande till mindre trevliga individer.